Categories
Introduction to Computer Engineering

Detailed Course Description

Ders Açıklaması

Bu ders ile bilgisayar sistemleri dünyasına giriş yapılmaktadır. Bilgisayarların nasıl tasarlandıkları, nasıl uygulandıkları, en düşük seviyelerde nasıl programlandıkları ve tüm sistemin nasıl bir araya geldiği gösterilmektedir. Yüksek seviyeli diller (C, C++, vb..) ile programlarınızı yazdığınızda, yazdığınız kodun düşük düzeyli işlemlere nasıl dönüştüğü ve koşturulduğu hakkında bilgi edinilecektir. Ders; Sayı sistemleri ve boole cebiri, mantık kapıları, birleşik devrelerin tasarımı ve basitleştirilmesi, kod çözücüler, çoklayıcılar, toplayıcılar, sıralı mantık ve saklayıcılar,  assembly diline giriş konularından oluşmaktadır.

Ders Saatleri (Teorik + Lab)

Pazartesi 13.00-17.00

Öğretim Elemanları ve Ofis Saatleri

Dr. Öğr. Üyesi Vecdi Emre Levent, Ofis 311 – Pazartesi 17.00-18.00, Salı 16.00-17.00

Arş. Gör. Uğur Özbalkan, Ofis 311 –  Salı 16.00-17.00, Cuma 16.00-17.00

Ön Gereksinimler

Yok

Yardımcı Kaynaklar

Dersin referans kaynakları aşağıda listelenmektedir.

  • Invitation to Computer Science, G.Michael Schneider, Judith Gersting,  Cengage Learning (2015)
  • Logic and Computer Design Fundamentals,M. Mano and C. R. Kime, Prentice Hall (2008).
  • Introduction to Computing Systems From bits and gates to C and beyond, Yale Patt, Sanjay Patel-McGraw-Hill (2005).
  • The Elements of Computing Systems: Building a Modern Computer from First Principles, Noam Nisan, Shimon Schocken, MIT Press (2005)

Aşağıdaki Youtube oynatma listelerinide takip edebilirsiniz.

Bit, Byte, Veri Türleri

Kombinasyonel Devreler

Ardışık Devreler:

Vonn Neumann Mimarisi

LC-3 ve Assembly

Kesmeler

Yazılımlar

Yok

Dersler

Dersin haftalık 2 saat teorik, 2 saat laboratuvar bölümü bulunmaktadır. Öğretim üyesi tarafından verilen ders materyallerinin ders öncesi incelenip, ders sonrasında ise tekrar edilmesi beklenmektedir. 

Öğrenim Çıktıları

  • Bilgisayar sistemlerinde soyutlamanın rolünü ve önemini anlamak
  • Basit kombinasyonel mantık devresi tasarımında, standart dijital bileşenleri kullanabilmek
  • Dijital mantık kullanarak sonlu durum makinesini (FSM) bir saat senkron sıralı devre olarak tasarlayıp uygulayabilmek
  • Assembly dilini kullanarak basit bir FSM tasarlayabilmek
  • Assembly ile uygulama geliştirebilmek

Quizler

Dönem içerisinde iki adet quiz yapılacaktır. 30 dk süre verilecektir. Quiz tarihi bir hafta önceden duyurulacaktır. 

Notlandırma

Derslere %80 oranında devam zorunludur.

Dönem notu; vize, lablar, ödevler, proje ve final sınavı ile belirlenecektir. Değerlendirme yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

FaaliyetlerOranlar
Vize%15
Ödev/Quiz%10
Lab%15
Proje%40
Final%20
Bonus5 Puan’a kadar

Ödev ve quizlerin teslim saati üzerinden her geçen saat için 5 puan kesilecektir.

Dönem sonu notunun karşılık geldiği ağırlık ve harf notu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Dönem NotuAğırlıkHarf Notu
90-1004.00AA
85-893.50BA
80-843.00BB
75-792.50CB
65-742.00CC
50-641.50DC
45-491.00DD
0 -440FF

Beklenen Efor

Öğrencinin dönem içinde göstermesi beklenen efor tablosu aşağıda verilmiştir.

İçerikSaatKaç DefaAra Toplam
Derse Hazırlık21428
Ders Tekrarı21428
Ödev4624
Proje48148
Sınıf Dersi41456
Ara Sınav ve Final24248


Öğrenciler dersten başarılı olmak için dönem boyunca ortalama 232 saat harcamaları beklenmektedir.

Kodlama Ödevleri

Kodlama ödevlerinin notlandırılması, kodun doğruluğu, kalite ve algoritmik gerçeklemedeki detayları incelenerek yapılacaktır.

Doğruluk

Verilecek her bir ödev için test girişi ve beklenen çıkışlar paylaşılacaktır. Ancak ödev kontrolü yapılırken sizinle paylaşılmamış başka test durumları da denenecektir. Çalışma zamanı, beklenenden çok uzun süren kodlar yanlış olarak değerlendirilebilir.

Teori

Kod, istenen algoritmanın tasarımı olmalıdır. En optimum çözüm beklenmemektedir. Ancak bellek ve çalışma zamanı beklenenden çok fazla olmamalıdır.

Yazılı Ödevler

Ödev kendi el yazınız ile yazılmalıdır. Ödev cevap kağıtının üzerinde, dersin adı, öğrenci adı ve soyadı, öğrenci numarası ve tarih bulunmalıdır. 

Akademik Dürüstlük

Ödevin amacı, ders hakkında derinlemesine araştırma yapmayı öğrenmek ve pratik bilgiler kazanmayı sağlamaktır. Verilen ödevler hakkında, diğer öğrenciler ile birlikte çalışma teşvik edilmektedir. Çalışma grubu oluşturan öğrenciler, kendi başına çalışan öğrencilere göre sınavlarda daha başarılı olmaktadırlar. 

Ancak bir ödevi çözmek için başkaları ile birlikte çalışsanız bile, her bir sorunun çözümünü yardım almadan kendiniz yapmalısınız. Çözümünüzü bir araştırma yolu ile elde ederseniz (örn. bir internet araması), çözümü kendi cümle ve/veya kodunuz ile ifade etmelisiniz. Çözümü sözlü olarak sorulduğunda, öğrencinin açıklayabilmesi beklenmektedir. 

Verilen ödev bir kod ise, kendinizin yazması gerekmektedir. Hata ayıklamada başkalarından yardım alabilirsiniz. Kodda intihal tespiti için manuel ve otomatik mekanizmalar kullanılacaktır. İntihal, sınav içi kopya ve benzeri davranışlar disiplin yönetmeliğine göre cezalandırılır.